Συμβουλος Αφερεγγυότητας

TLSPartners – Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

Στην ομάδα του γραφείου μας, περιλαμβάνεται άτομο το οποίο κατέχει Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, από το Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η νέα νομοθεσία περί αφερεγγυότητας που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2015, προβλέπει:

  1. Τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο.
  2. Τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο
  3. Τον περί Πτώχευσης Νόμο
  4. Τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 (Διορισμός Εξεταστή και εκκαθαρίσεις εταιρειών).

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας μπορεί να ενεργεί ως:

α. Διαχειριστής Πτώχευσης
β. Εκκαθαριστής σε εκούσιες και ακούσιες εκκαθαρίσεις
γ. Σύμβουλος αφερεγγυότητας για προσωπική αφερεγγυότητα και Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής
δ. Εξεταστής Εταιρείας
ε. Παραλήπτης / Διαχειριστής
στ. Ενδιάμεσος Εκκαθαριστής ή Παραλήπτης / Διαχειριστής διοριζόμενος από το Δικαστήριο.

Διάλυση/Εκκαθάριση Εταιρείας:

Για την διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης εταιρείας από πιστωτές και/ή μετόχους απαιτείται ο διορισμός Εκκαθαριστή ο οποίος θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

Για μη βιώσιμες εταιρείες και/ή εταιρείες με οικονομικά προβλήματα ο νόμος αυτός θεσμοθετεί μηχανισμό για την αναδιάρθρωση του χρέους μιας εταιρείας, καθώς και τη διάσωση και αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων.

Με βάση το Νόμο, θα διορίζεται σύμβουλος αφερεγγυότητας ως εξεταστής εταιρείας και θα παρέχεται και περίοδος προστασίας στην εταιρεία και ο εξεταστής κατά την περίοδο αυτή θα διατυπώσει προτάσεις συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού που θα εξεταστούν από τους πιστωτές και μετόχους της εταιρείας και θα επιβεβαιωθούν από το δικαστήριο.

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής – Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών

Η νέα Νομοθεσία εγκαθιστά δύο μηχανισμούς όσον αφορά στα χρέη φυσικών προσώπων, υπό προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία:

Τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής σκοπεύουν πρωτίστως στη διατήρηση της κύριας κατοικίας όπου αυτό είναι εφικτό, την αποπληρωμή των πιστωτών του χρεώστη και η αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους έτσι ώστε από αφερέγγυα να καταστούν φερέγγυα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θέτει η νομοθεσία.

Τα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών που στόχο έχουν την έκδοση διατάγματος για διαγραφή οφειλών μέχρι €25.000 για χρεώστες χωρίς διαθέσιμο εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να διατεθούν για σκοπούς αποπληρωμής του χρέους τους.

Για τους πιο πάνω μηχανισμούς, απαιτείται ο διορισμός Συμβούλου Αφερεγγυότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 25722123 και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@tls.com.cy

 

 

Top